Informatie

Gemeentebelangen Opmeer

Wij zijn momenteel bezig met het vernieuwen en moderniseren van onze website.

Deze gaat 4 april 2019 in de lucht als: www.gemeentebelangenopmeer.nl.

 Tot deze datum worden er geen aanpassingen meer gedaan op deze site.

 

Gemeentebelangen Opmeer is een onafhankelijke partij die handelt vanuit een praktijkgerichte en nuchtere Westfriese instelling en die  ook oog heeft voor de lange termijn.

Met deze aanpak heeft Gemeentebelangen een sterke basis gelegd voor wat de gemeente Opmeer geworden is.

 

 

 

 

  Gemeentebelangen Opmeer.

Op 13 december 2018 was de laatste raadsvergadering van 2018. Een onderwerp die op de agenda stond was de Woonvisie 2018-2022. Hoe, wat en waard gaat er gebouwd worden in onze gemeente. Aanleiding voor de aandacht is de nog te lange wachtlijst voor woningzoekenden. Als er eerder gebouwd kan worden kan de lijst verkort worden. De bouw van “Zorgcentrum Weidehof” wordt gezien als uitbreiding van het woningaanbod. Dit betreft 26 aanleunwoningen die, naar onze mening, niet bijgeteld moeten worden bij de woningvoorraad van ons eigen woningbedrijf.

 

Daartoe is er een motie ingediend met het verzoek om sociale woningbouw te versnellen door capaciteit in te huren. De wethouder gaf aan dat er genoeg gebouwd wordt. Een gedegen betoog van onze kan en het antwoord daarop van de coalitie dat de wachtlijst “vervuild” is en dat er zeker geen wachtlijst is van drie jaar. Helaas is deze motie, ook met de stem van de PVDA, verworpen.

 

Een nieuw jaar is aangebroken. Gemeentebelangen is bezig met een nieuwe website. Deze hopen wij in het tweede kwartaal  in de lucht hebben.

Hoe kunt u ons bereiken  in 2019?

U kunt ons volgen op Facebook. Indien u een persoonlijke boodschap heeft, kunt u ons mailen op gemeentebelangenopmeer@outlook.com.

In de dagen voorafgaand aan de commissievergadering houden wij altijd een brede achterban & fractievergadering. Deze start om 20.00 uur in de linkerraadszaal van het gemeentehuis.

De data voor 2019 zijn als volgt:

Maandag 21 januari – maandag 4 maart – donderdag 18 april – maandag 27 mei – maandag 16 september  – maandag 28 oktober  – donderdag 28 november .

U kunt zich van tevoren opgeven, maar u mag ook gewoon een keer binnenlopen. Wij waarderen de mening van onze achterban en zijn erg blij dat ze met ons meedenken.

 

Fractie Gemeentebelangen Opmeer

 Gemeentebelangen en de begroting 2019

In de laatste vergadering van de gemeenteraad werd de begroting voor 2019 besproken. Gemeentebelangen stemde tegen deze begroting - een zware stap maar volgens ons noodzakelijk. Is die begroting inhoudelijk dan zo verkeerd? Neen, integendeel. Waar coalitie en college om het hardst roepen hoeveel 'lef en ambitie' die begroting bevat, zien wij dat eigenlijk niet aan de inhoud. Het bevat veel zaken die gewoon noodzakelijk zijn, en vaak al langer worden voorbereid of wettelijk opgedragen zijn. Noodzakelijk vinden we ook de forse extra investering in de organisatie. Daarbij komt er nog veel meer op ons af dan de begroting laat zien. We stelden dat al vast bij de kadernota.

Wij vinden het dan gek dat je een forse aanslag doet op de reserves om de begroting sluitend te maken.  Mag dat dan niet? Zeker wel, als er incidenteel een probleem moet worden opgelost dan is daar die reserve juist voor. Maar niet structureel. Hier spelen een paar belangrijke zaken mee. De reserve wordt aangesproken om een positief resultaat te laten zien (50.000 euro). Dat is naar onze mening optisch bedrog.  Ook wordt 100.000 euro gereserveerd voor plannen in het coalitieakkoord zonder die nader in te vullen ('dat is aan de raad'). Bovendien gaat het niet alleen om 2019. Er wordt drie jaar lang een flinke aanslag op de reserves gedaan. Nogal structureel zou je zeggen.... En dat zonder deugdelijke onderbouwing of die reserves dat aankunnen. De analyse mogen we in december zien. Zó kun je in onze ogen geen goed besluit nemen.

Flauw is het om te claimen dat de lasten omlaag gaan door dit nieuwe college. In het voorjaar werd nog geroepen dat de OZB niet omhoog mocht. Die gaat nu in plaats van 3,54% 'maar' 2,54% omhoog. Nodig, dat wel. Maar geen lastenverlaging.  Ja maar, zegt men: "De rioolheffing gaat omlaag".  Dat is gewoon de wet. De heffing mag niet hoger zijn dan kostendekkend. Dus als de kosten lager zijn, moet je de heffing aanpassen. Blijkbaar doen we het al jaren goed in Opmeer. Een voorstel voor die kostenverlaging komt overigens ook pas achteraf... Daarom hebben we tegen gestemd.

Fractie Gemeentebelangen.

Blijft het bij het oude of gaan we voor een tunnel of fietsbrug?

2 weken geleden hebben wij aan u gevraagd wat u vind van het idee om een tunnel of fietsbrug te realiseren langs de AC de Graafweg.  53 mensen hebben de poll op Facebook ingevuld of reactie gegeven middels een mail. Bedankt voor het geven van uw mening.

In onze poll op Facebook stelden wij de vraag: Waar gaat uw voorkeur naar uit, naar niets veranderen of een tunnel/fietsbrug? Uit onze poll blijkt dat 55% niets wil veranderen tegenover 45% die de voorkeur geeft aan een tunnel of fietsbrug. De meningen onder deze 53 mensen zijn zeer verdeeld, overigens is dit een klein percentage van de inwoners van onze gemeente. Wij zien in dit zeer verdeelde resultaat vooral een bevestiging dat het belangrijk is een bredere raadpleging van de inwoners te organiseren en zullen dit voorleggen aan raad en college. Wilt u iets kwijt over dit onderwerp of andere zaken, laat het ons weten via gemeentebelangenopmeer@outlook.com of bezoek onze Facebookpagina .

 Fractie Gemeentebelangen  

Perikelen rond de AC de Graafweg

De provincie gaat de komende jaren onze AC de Graafweg op een 'duurzaam veilig' niveau brengen. We worden daar regelmatig over geïnformeerd. Minder helder is het bij de bestrijding van geluidsoverlast en het realiseren van een tunnel voor fietsers en voetgangers.

Tijdens een recente bijeenkomst in De Linde (ging overigens over groenvoorzieningen) werd duidelijk dat een groep inwoners die dicht langs de weg wonen zich ernstig zorgen maakt. Hoewel de conclusies van onderzoek nog niet gedeeld konden worden lieten de ambtenaren doorschemeren dat er wettelijk géén geluidsmaatregelen nodig zouden zijn. Als we die dan toch willen kost dat méér en dat is aan 'de politiek'.  Eenvoudige gesuggereerde maatregelen als een 'groene golf' en 'geluidwerend asfalt' werden vrij gemakkelijk van tafel geveegd... Gemeentebelangen dringt er bij ons college nadrukkelijk op aan (o.m. via schriftelijke vragen) zich voor de belangen van de aanwonenden hard te maken.

Dan het 'tunneltje'. Een project dat al gauw zo'n 5 miljoen euro moet kosten. Minstens de helft daarvan op te brengen door u: inwoners van Opmeer. Het lijkt er nu op dat de boot gemist is om de aanleg te combineren met de opwaardering van de AC. De provincie wil van geen uitstel weten en Opmeer heeft zijn voorstel nog niet klaar. Is dat zo erg? Kunnen we niet net zo goed of veel beter een fietsbrug maken? Die kost minder: de helft (voor Opmeer echter net zo veel omdat de provincie niet bijdraagt). We zijn dan niet afhankelijk van de planning van de provincie. En is het eigenlijk wel nodig iets te doen? Er zijn goede verkeerslichten. Als iedereen het rode licht gewoon respecteert is dat toch voldoende? Wat vindt u? Laat het ons weten via gemeentebelangenopmeer@outlook.com of bezoek onze Facebookpagina.

Fractie Gemeentebelangen